Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Rejestracja działalności gospodarczej

 

PROCEDURY REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
            W WIELKIEJ BRYTANII
  

Niniejszy przewodnik dotyczy procedur rejestracji spółek na terytorium Wielkiej Brytanii, tzn. Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej.

Przedstawione zostaną najważnejsze zagadnienia oraz wymagania jakie muszą zostaą spełnione w celu rejestracji działalności gospodarczej zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

Istnieje kilka podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej:  

A.       Spółki korporacyjne / kapitałowe  Private company limited by shares (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów).

Odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Udziały spółki nie są dostępne w ofercie publicznej. 

Private company limited by guarantee (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości poręczenia).

Ten rodzaj spółki nie posiada kapitału akcyjnego, a jej udziałowcy są raczej poręczycielami niż akcjonariuszami. Wysokość poręczenia jest ustalona dla każdego z udziałowców spółki.  

Private unlimited company Udziałowcy tego typu spółki ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem. Spółka może, ale nie musi, posiadać kapitał akcyjny. W związku z tym, iż odpowiedzialność udziałowców za zobowiązania spółki nie jest ograniczona, wymogi co do upubliczniania infomacji na jej temat są ograniczone. 

Public limited company Odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Udziały spółki są dostępne w ofercie publicznej. Wymóg minimalnego kapitału wynosi 50 000 GBP. 

B.        Spółki partnerskie Partnership (spółka partnerska)

Jest to wspólna działalność dwóch, lub więcej, podmiotów. Partnerzy wspólnie zarządzają spółką, solidarnie odpowiadają za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem oraz partycypują w podziale zysku. Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej (za wyjątkiem spółek utworzonych na terenie Szkocji).  

Limited liability partnership (spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością)

Jest to forma pośrednia pomiędzy spółka kapitałową a spółką partnerską. Partnerzy partycypują w zyskach i obowiązkach, natomiast odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów oraz udzielonych poręczeń. Spółki typu LLP rejestrowane są przez Companies House. Rejestracja spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością jest droższa i bardziej skomplikowana niż rejestracja spółki partnerskiej. Prowadzenie spółki LLP nakłada także na partnerów dodatkowe obowiązki np. składanie dokumentów finansowych do Companies House, audytowania sprawozdań finansowych. Ta forma prawna wykorzystywana jest do prowadzenia firm prawniczych czy audytorskich.  

C.            Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (sole trader) wymaga rejestracji tzw. samozatrudnienia (selfemployment). Odpowiednik działalność gospodarczej w Polsce, jest to najprostsza forma prowadzenia działalności na terenie Wielkiej Brytanii.  

D.             Oddziały spółek zagranicznych.

Zagraniczne spółki kapitałowe mogą otworzyć na terenie Wielkiej Brytanii oddział - branch. Oddział spółki zagranicznej prowadzi działalność spółki macierzystej poprzez biuro na terenie Wielkiej Brytanii.  Podmioty nie posiadające osobowości prawnej w Polsce (działalność gospodarcza, spółki cywilne) mogą zarejestrować na terenie Wielkiej Brytanii tzw. place of business. Jest to także forma prawna dostępna dla spółek kapitałowych, jeśli ich działalność na terenie Wielkiej Brytanii ma mieć formę jedynie przedstawicielstwa lub planowany zakres działalności nie wymaga rejestracji oddziału.  

A.        Spółki korporacyjne / kapitałowe 

Prowadzenie przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o spółkach kapitałowych wymaga w pierwszym rzędzie rejestracji spółki (incorporation) w rejestrze przedsiębiorstw Companies House (odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego). Przez rejestrację spółki rozumie się proces, w wyniku którego powstanie nowe przedsiębiorstwo, bądź osoba prowadząca jednosobową działalność gospodarcza lub spółka partnerska rozpocznie działalność na zasadzie spółki kapitałowej.  Rejestracja przedsiębiorstwa generuje dużą liczbę zobowiązań. Dlatego przed ostateczną decyzją zasadne jest skorzystanie z porady prawnika lub księgowego i sprawdzenie czy jest to najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej.  

Rejestracja

Spółkę można zarejestrować samodzielnie lub skorzystać z usług firm pośredniczących (company formation agent). W celu rejestracji spółki potrzebne są następujące dokumenty:·       

formularz rejestracyjny IN01 (dotępny do pobrania), zawiera następujące elementy:

o       wnioskowana nazwa spółki,

o       region Wielkiej Brytanii, gdzie będzie znajdować się siedziba spółki (brak możliwości zmiany w terminie późniejszym),

o       zakres działania spółki, proponowany skład władz spółki, rodzaj spółki, adres spółki,

o       oświadczenie co do kapitału własnego spółki, podział udziałów, lub oświadczenie odnosnie wysokości poręczenia,

o       podanie o wyłączenie słowa ‘limited’ z nazwy spółki,

o       poświadczenie o otrzymaniu zgody na użycie w nazwie spółki słowa z listy zakazanej;        
 • Memorandum of Association - spełnia rolę umowy założycielskiej. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company. Po zarejestrowaniu spółki, dokument ten nie będzie odgrywał istotnej roli w dalszym życiu przedsiębiorstwa.    

 Articles of Association (AoA) - pełni rolę statutu spółki, określa prawa udziałowców / akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów / akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.  Modelowa wersja AoA dostępna jest do pobrania ·       

informacje dodatkowe:

o       W przypadku gdy planowana nazwa spółki zawiera słowa lub frazy szczególnego znaczenia (ich włączenie do nazwy spółki może sugerować jej specjalne lub szczególny status) należy uzyskać zgodę za pośrednictwem Companies House. Istnieją trzy listy słów zakazanych:  Appendix A, Appendix B oraz Appendix C do regulacji Company, Limited Libility Partnership and Business Names (Sensitive Words and Expressions). Dodatkowe informacje dostępne sa pod numerem telefonu +44 303 1234 500· 

       opłata:

o       za zgłoszenie elektroniczne standardowe: 15 GBP,

o       za zgłoszenie elektroniczne ekspresowe (Same-Day Service, zgłoszenie otrzymane od poniedziałku do piątku do godziny 15.00): 30 GBP,

o       za zgłoszenie papierowe standardowe: 20 GBP,

o       za zgłoszenie papierowe ekspresowe (Same-Day Service, zgłoszenie otrzymane od poniedziałku do piątku do godziny 15.00): 50 GBP  

 

Rejestracja nie zostanie zakończona pomyślnie w przypadku gdy nazwa spółki jest identyczna lub zbierzna z nazwą innej spółki. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego można sprawdzić nazwy już istniejących spółek na stronie Companies House (funkcja WebCheck, usługa darmowa). Wniosek rejestracyjny należy wysłać do właściwego oddziału Companies House.

O właściwości oddziału decyduje adres siedziby spółki, tzn:

·        oddział w Cardiff w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Anglii oraz Walii,

·        oddział w Edynburgu w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Szkocji,

·        oddział w Belfaście w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Irlandii Północnej;

Wszystkie spółki są zobowiązane do posiadania Articles of Association i ich przestrzegania. Istnieje całkowita dowolność zawarcia zasad w dokumencie, przy zachowaniu zasady, iż postanowienia w nim zawarte nie mogą być sprzeczne z prawem. Istnieje modelowa wersja dokumentu, gotowego do wykorzystaniu. Jeśli w modelowym AoA zostały dokonane zmiany, w trakcie rejestracji należy przesłać zmienione paragrafy AoA lub całość dokumentu jeśli był on tworzony od podstaw. Każda przyszła zmiana dokonana w dokumencie musi zostać odnotowana poprzez wyslanie informacji wraz nowymi pragrafami AoA do Companies House w przeciągu 15 dni od dokonania zmian.  

  Zgodnie z postanowieniami Companies Act 2006 spółka zobowiązana jest do posiadania biura (registered office). Biuro musi posiadać adres, pod który można dostarczyć korespondencję. Biuro nie musi znajdować się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Adres registered office może być np. adresem biura rachunkowego, ale władze spółki mają obowiązek zapewnienia płynnego odbioru korespondencji. 

   Dokumenty rejestracyjne wysłane do Companies House podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym. Nazwiska osób proponowanych do władz spółki zostaną również sprwdzone z rejestrem osób posiadających zakaz wykonywania funkcji dyrektorskich (Disqualified Directors Register). W przypadku spełnienia wszystkich wymogów, Companies House wyda certyfikat rejestracji (certificate of incorporation) oraz włączy informacje o spółce do zasobów publicznych.  

 

Władze spółki

W przypadku spółek typu private companies postanowienia Companies Act 2006 wymagają powołania przynajmniej jednej osoby do władz spółki. Articles of Association mogą nałozyc wymóg powołania wiekszej ilości dyrektorów. Przynajmniej jeden z dyrektorów musi być osobą fizyczną. Prawo nie nakłada obowiązku powoływania dalszych władz spółki.  Odnośnie spółek typu public companies istnieje wymóg powołania przynajmniej dwóch dyrektorów, przy czym jeden z nich musi być osobą fizyczną. Istnieje również konieczność powołania sekretarza spółki (secretary, nie mylić z sekretarką).  Prawo przewiduje możliwość powołania dowolnej osoby do władz spółki, pod warunkiem, iż nie zachodzi jedna z przesłanek:

 • w przypadku dyrektora:
  • nie otrzymał zakazu sprawowania funkcji dyrektorskich w przedsiębiorstwach,
  • w jego sprawie lub spółki, w której był dyrektorem nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe (undischarged bankrupt),
  • nie ukończył 16 roku życia;

·        w przypadku sekretarza spółki istnieje konieczność spełnienia jednego z warunków:

o       sprawował funkcję sekretarza spółki typu public company przez co najmniej trzy lata na przestrzeni ostatnich pięciu lat,

o       jest prawnikiem (adwokat, radca prawny) o uznanych kwalifikacjach na terenie Wielkiej Brytanii (advocate, barrister, solicitor),

o       jest osobą, której wcześniejsze doświadczenie lub członkostwo w korporacjach zawodowych daje gwarancję właściwego wykonania obowiązków spoczywających na sekretarzu spółki,

o       jest członkiem jednej z poniższych organizacji:

 

§       the Institute of Chartered Accountants in England and Wales,

§       the Institute of Chartered Accountants of Scotland,

§       the Institute of Chartered Accountants in Ireland,

§       the Institute of Chartered Secretaries and Administrators,§       the Association of Chartered Certified Accountants§       the Chartered Institute of Management,

§       the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.

 

 Władze spółki zobowiązane są do składania dokumentów do Companies House w terminie wymaganym postanowieniami Companies Act 2006. Nieprzestrzeganie odnośnych przepisów może skutkowac karą grzywny (w wysokości do 5 000 GBP) nałożoną na osoby zasiadające we władzach oraz skreśleniem spółki z ewidencji.  

 

 Udostępnianie informacji

Wszystkie spółki zarejestrowane w Companies House muszą zidentyfikować biuro spółki oraz ewentualnie miejsce prowadzenia dzialalności spółki widocznym znakiem zawierającym nazwę przedsiębiorstwa. Nazwa spółki musi również zostać zawarta w korespondencji handlowej. Dodatkowo, korespondenncja handlowa (również elektorniczna) musi zawierać numer rejestracji.  

Oznaczenie identyfikujące siedzibę biura powinno być:

·        czytelne „gołym okiem”,

·        łatwe do zidentyfikowania dla gości odwiedzających biurowiec,

·        widoczne przez cały dzień, oraz

·        w przypadku gdy w biurowcu siedzibę ma wiecej niż sześć spółek nazwa może być wyświetlana bez przerw przez 15 sekund w każdych 3 minutach.  

W przypadku zapytania na piśmie spółka zobowiązana jest do udzielenia w przeciągu pięciu dni odpowiedzi na zapytanie dotyczące:

·        adresu biura spółki,

·        adresu, gdzie spółka prowadzoni działalność,

·        rodzaju dokumentów przechowywanych w biurze;  

 

B.        Spółki partnerskie  

Główna różnica pomiędzy spółką limited liability partnership a limited company polega na organizacyjnej elastyczności spółki partnerskiej oraz różnicy w opadatkowaniu. Spółki LLP są opodatkowane podobnie jak spółka partnerska.  

 

Rejestracja

Spółkę można zarejestrować samodzielnie lub skorzystać z usług firm pośredniczących (company formation agent). Spółkę typu LLP mogą założyć przynajmniej dwa podmioty (osoby fizyczne lub osoba prawna). W celu rejestracji spółki potrzebne są następujące dokumenty:

 

·        formularz rejestracyjny LLIN01 (Application to register limited liability partnership), zawiera następujące informacje:

o       wnioskowana nazwa spółki,

o       region Wielkiej Brytanii, gdzie będzie znajdować się siedziba spółki;

o       adres spółki,

o       wskazanie partnerów wyznaczonych do reprezentowania spółki w kontaktach z Companies House (tzw. designated partner),

o       wyszczególnienie partnerów,

 o       poświadczenie o otrzymaniu zgody na użycie w nazwie spółki słowa lub frazy z listy zakazanej;        

·        opłatao       za zgłoszenie papierowe standardowe: 20 GBP,

o       za zgłoszenie papierowe ekspresowe (Same-Day Service, zgłoszenie otrzymane od poniedziałku do piątku do godziny 15.00): 50 GBP,

o       w chwili obecnej usługa rejestracji spółki LLP elektronicznie nie jest dostępna. 

 

Wniosek rejestracyjny należy wysłać do właściwego oddziału Companies House. O właściwości oddziału decyduje adres siedziby spółki, tzn:

·        oddział w Cardiff w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Anglii oraz Walii,

·        oddziału w Edynburgu w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Szkocji,

·        oddział w Belfaście w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Irlandii Północnej; 

Po wysłaniu dokumentów rejestracyjnych do Companies House zostaną one sprawdzone pod względem formalnym. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów, Companies House wyda certyfikat rejestracji (certificate of incorporation) oraz włączy informacje o spółce do zasobów publicznych. Certyfikat zawiera następujące informacje:·        nazwę oraz numer rejestracji,·        datę rejestracji,·        region rejestracji spółki·        certyfikat musi być podpisany przez urzędnika dokonującego rejestracji lub opatrzony urzędową pieczęcią.   

Zgodnie z postanowieniami Companies Act 2006 spółka zobowiązana jest do posiadania biura (registered office). Biuro musi posiadać adres, pod który można dostarczyć korespondencję. Biuro nie musi znajdować się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Adres registered office może być np. adresem biura rachunkowego, ale władze spółki mają obowiązek zapewnienia płynnego odbioru korespondencji.Rejestracja nie zostanie zakończona pomyślnie w przypadku gdy nazwa spółki jest identyczna lub zbierzna z nazwą innej spółki. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego można sprawdzić nazwy już istniejących spółek na stronie Companies House (funkcja WebCheck, usługa darmowa). Dodatkowo, warto sprawdzić bazę danych Trade Marks Register prowadzoną przez UK Intellectual Property Office by upewnic się, że proponowana nazwa nie identgycvzna lub podobna z zastrzeżonym znakiem towarowym. 

Partnerzy

Funkcjonują dwa ograniczenia co do tego kto może zostać partnerem w spółce LLP. Muszą to być osoby, które:

 • nie otrzymały zakazu sprawowania funkcji dyrektorskich w przedsiębiorstwach lub pełnienia roli partnera w spółce partnerskiej,
 • w sprawie partnera lub spółki, w której był partnerem, nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe (undischarged bankrupt),

 W spółce typu limited liability partnership w kazdym momencie przynajmniej dwóch partnerówe musi być wyznaczonych do reprezentowania spółki w kontaktach z Companies House (tzw. designated partner). W przypadku gdy mniej niż dwóch partnerów w spółce zostało wyznaczonych do tego celu, przyjmuje się, że wyznaczeni zostali wszyscy partnerzy.  Wskazania  designated partner można dokonać w każdej chwili. Samo wyznaczenie partnera nie zmienia wzajemnych praw i obowiązków i w dalszym ciągu są one regulowane postanowieniami prawa oraz wzajemną umową.

Wskazanie partnera nakłada na niego jedynie dodatkowe obowiązki w zakresie:

·        zatrudnienia audytora,

·        podpisania sprawozdania rocznego w imieniu pozostałych partnerów,

·        przesłania sprawozdań do Companies House,

·        zawiadomienia Companies House odnośnie zmiany składu partnerów spółki,

·        działania na rzecz spółki w przypadku jej zamknięcia lub rozwiązania. 

 

Udostępnianie informacji

Wszystkie spółki zarejestrowane w Companies House muszą zidentyfikować biuro spółki oraz ewentualnie miejsce prowadzenia dzialalności spółki widocznym znakiem zawierającym nazwę przedsiębiorstwa. Nazwa spółki musi również zostać zawarta w korespondencji handlowej. Dodatkowo, korespondenncja handlowa (również elektorniczna) musi zawierać numer rejestracji.  

Oznaczenie identyfikujące siedzibę biura powinno być:

·        czytelne „gołym okiem”,

·        łatwe do zidentyfikowania dla gości odwiedzających biurowiec,

·        widoczne przez cały dzień, oraz

·        w przypadku gdy w biurowcu siedzibe ma wiecej niż sześc spólek nazwa może być wyświetlana bez przerw przez 15 sekund w każdych 3 minutach.  

 

W przypadku zapytania na piśmie spółka zobowiązana jest do udzielenia w przeciągu pięciu dni odpowiedzi na zapytanie dotyczące:

·        adresu biura spółki,

·        innego adresu, np. miejsca prowadzenia działalności hanndlowej lub usługowej,

·        rodzaju dokumentów przechowywanych w biurze; 

 

W przypadku gdy spółka znajduję się w stanie likwidacji, pod zarządem komisarycznym lub ustanowione zostało moratorium na spłatę zobowiązań spółki, w korespondencji handlowej wysyłanej przez spółkę musi zostać zawarta informacja na ten temat. 

 

  C.            Jednoosobowa dzialalność gospodarcza 

Przed rejestracją samozatrudnienia należy uzyskać numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number. W celu uzyskania numeru należy zgłosić się na rozmowę do lokalnego oddziału Ministerstwa Pracy i Emerytur - Department for Work and Pensions. Takimi oddziałami są Social Security office lub JobCentrePlus (adresy lokalnych Social Security ofices dostępne są w internecie lub pod telefonem +44 845 6000 643.   Samozatrudnienie należy zarejestrować w HM Revenue & Customs.

Rejestracji można dokonać:

 • listownie, przesyłając formularz CWF1 na adres:
  • National Insurance Contributions Office

Self Employed Services

Application Processing Centre

Longbenton

Newcastle upon Tyne NE98 1ZZ

 • za pośrednictwem internetu, wykorzystując oprogramowanie na stronie HM R&C,  
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer infolinii: 08459 154515

 

Rejestracji samozatrudnienia należy dokonać niezwłocznie po rozpoczęcia działalności. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą w wysokości 100 funtów. Osoby samozatrudnione są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Rozliczenie podatku oraz odprowadzanie składek jest obowiązkiem osoby samozatrudnionej. Dlatego też zobowiązana jest ona do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej.

 

 D.             Oddziały spółek zagranicznych 

W ciągu miesiąca od utworzenia oddziału należy dostarczyć do Companies House następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz OSIN01,
 • potwierdzone kopie i tłumaczenie dokumentów założycielskich spółki (akt założycielski, status, informacje o członkach zarządu firmy macierzystej),
 • kopie sprawozdań finansowych za ostatni okres/rok wraz z opinią biegłego rewidenta,
 • opłatę rejestracyjną;

 Przepisy dotyczące zakładania oddziałów spółek zagranicznych znajdują się w następujących regulacjach:

·         Part 34 Companies Act 2006 (sekcje od 1044 do 1059),

·         the Overseas Companies Regulations 2009, oraz

·         the Overseas Companies (Company Contracts and Registration of Charges) Regulations 2009;

 Rejestracja oddziału trwa około 5 dni. Zwykła opłata rejestracyjna wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów.  Dokumenty założycielskie i sprawozdania finansowe muszą zostać dostarczone w języku oryginalnym, lecz jeśli nie jest to język angielski, wymagane jest poświadczone tłumaczenie.  Po zaakceptowaniu przez Companies House złożonej dokumentacji wysyłany jest list, w którym stwierdza się fakt rejestracji podając jej numer i datę. Po tym fakcie zarówno oddział jak i place of business zaczynają funkcjonowanie wg tych samych zasad jak firmy brytyjskie. Corocznie firma macierzysta przesyła do Companies House kopie własnych sprawozdań finansowo-ekonomicznych odzwierciedlających całość działalności firmy, a ich szczegółowość zależy od wymagań w tym zakresie obowiązujących w kraju jej inkorporacji. W przypadku place of business nie wymaga się dostarczania m.in. kopii sprawozdania zarządu, ani też weryfikacji audytorskiej. Poza tym Companies House musi być informowany o wszelkich zmianach aktu założycielskiego firmy macierzystej, jej nazwy, składu zarządu, adresu osoby uprawnionej do podejmowania czynności prawnych w jej imieniu oraz zmiany charakteru działalności. 

 

  Gdzie szukać dalszych informacji 

 Business Link to rządowa organizacja zajmująca się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. Na stronie internetowej Business Link można znaleźć szczegółowe informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:  www.businesslink.gov.uk  Na stronie urzędu skarbowego HM Revenue & Customs można znaleźć informację na temat podatków obowiązujących w Wielkiej Brytanii. W urzędzie skarbowym można uzyskać także informacje przez telefon. Numery kontaktowe poszczególnych infolinii znajdują się w zakładce Contacts na stronie internetowej urzędu:www.hmrc.gov.uk  

Na stronie Companies House zamieszczone zostały informacje na temat rejestracji oraz prowadzenia spółek podlegających obowiązkowi rejestracji w Companies House (spółki kapitałowe, spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział spółki zagranicznej:

www.companieshouse.gov.uk

 

Na tej stronie Direct.gov.uk zamieszczane są praktyczne informacje związane z codziennym życiem w Wielkiej Brytanii: www.direct.gov.uk  

Dodatkowe regulacje  

 

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, może ona podlegać dodatkowym regulacjom:  

 • bezpieczeństwo i higiena pracy - może zaistnieć potrzeba rejestracji w Health & Safety Executive. Więcej informacji na stronie internetowej: www.hse.gov.uk

 

 • prawo przeciwpożarowe, szczególnie w przypadku prowadzenia hotelu, domu opieki dla ludzi starszych, itp. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym oddziale straży pożarnej,

 

 • ochrona środowiska - regulacje z zakresu ochrony środowiska mogą dotyczyć osób, które używają w pracy sprzętu chłodzącego, przeciwpożarowego, zajmują się przewożeniem, sprzedażą lub przetwórstwem śmieci, produkcją lub sprzedażą opakowań, itp. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Environment Agency www.environment-agency.gov.uk

 

 • budynki - jeśli planowane są zmiany w strukturze budynku, w którym wykonywana będzie działalność lub maszyny i urządzenia instalowane będą na terenie posesji. Więcej informacji uzyskać można w przedstawicielstwie władzach lokalnych (council).

 

 • własność intelektualna - informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej można znaleźć na stronie internetowej Intellectual Property Officewww.ipo.gov.uk

 • konkurencja - informacje dotyczące uczciwej konkurencji można uzyskać na stronie Office for Fair Trading: www.oft.gov.uk

               

 • ochrona danych osobowych - jeśli działalność wymaga przechowywania informacji o osobach, może zaistnieć potrzeba rejestracji w Information Commissioner’s Office. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.ico.gov.uk

   

                         

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2009
 • http://www.coie.gov.pl/
 • http://www.gpw.pl/
 • http://www.paiz.gov.pl/en
 • http://www.mg.gov.pl
 • http://en.poland.gov.pl/
Ambasada RP w Londynie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
90 Gloucester Place, Londyn W1U 6HS, Wielka Brytania
tel.: (+44) 207 317 27 00, fax: (+44) 207 486 98 40, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 8:30 - 16:30
Czas lokalny: